Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

1. Các điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đã chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web, tất cả các luật và quy định có thể áp dụng, và đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ luật địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào thì bạn sẽ không được phép sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu có sẵn trên trang web này được bảo vệ bằng bản quyền và luật nhãn hiệu.

2. Cấp giấy phép sử dụng

a. Có quyền tạm thời tải về bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Geektime nhằm phục vụ mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Đây là hành động cấp giấy phép chứ không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu. Căn cứ vào giấy phép này, bạn không thể:
i. sửa đổi hay sao chép tài liệu;
ii. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc hiển thị công khai (thương mại hay phi thương mại);
iii. cố gắng sử dụng công nghệ đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên trang web của Geektime;
iv. xóa bất kỳ bản quyền hay ký hiệu độc quyền nào khác từ các tài liệu; hoặc
v. chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản ánh” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
b. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể do geektime chấm dứt vào bất thời điểm nào. Khi chấm dứt hành động xem tài liệu hoặc chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy bất cứ tài liệu nào đã tải xuống thuộc quyền sở hữu của bạn cho dù dưới dạng điện tử hay bản in.

3. Miễn trừ trách nhiệm

a. Các tài liệu trên trang web của geektime được cung cấp “như hiện tại”. Geektime không thực hiện bất kỳ bảo đảm, chính thức hay hàm ý, từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo đảm được ngụ ý hoặc điều kiện liên quan đến tính thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác. Hơn nữa, Geektime không đảm bảo hoặc tuyên bố tính chính xác, các kết quả khả thi hoặc độ tin cậy của hành động sử dụng các tài liệu trên trang web, hoặc nếu không liên quan đến các tài liệu này hay trên bất kỳ trang web nào liên kết tới trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp Geektime hoặc nhà cung cấp của Geektime sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến những thiệt hại đối với việc mất dữ liệu hay thất thu hoặc do sự gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hay không sử dụng các tài liệu trên trang web của Geektime, ngay cả khi Geektime hoặc đại diện được uỷ quyền của Geektime đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Vì một số quyền hạn không cho phép những hạn chế liên quan đến các bảo đảm được hàm ý hoặc giới hạn trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên các hạn chế này không áp dụng với bạn.

5. Hiệu chỉnh và lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Geektime có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Geektime không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hay hiện hành. Geektime có thể thay đổi các tài liệu có sẵn trên trang web của mình vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Tuy nhiên, Geektime không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Các liên kết

Geektime không xem lại tất cả các địa chỉ liên kết tới trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ địa chỉ liên kết này. Việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm ý sự chứng thực của Geektime về địa chỉ. Hành động sử dụng bất kỳ trang web nào đã được liên kết do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Các điều khoản thay đổi quyền sử dụng trang web

Geektime có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng vào bất cứ thời điểm nào đối với trang web của mình mà không cần phải thông báo trước. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận bị ràng buộc bởi thỏa thuận hiện tại về các điều khoản và điều kiện sử dụng.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Geektime sẽ được điều chỉnh theo pháp luật của Nhà nước Israel mà không liên quan đến sự mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.
Các điều khoản và điều kiện chung có thể áp dụng cho hoạt động sử dụng một trang web.
Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để bạn có thể thấu hiểu làm thế nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng, thông tin, công bố cũng như tận dụng thông tin cá nhân. Sau đây chúng tôi nêu rõ chính sách bảo mật.

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích mà thông tin đang được thu thập.
  • Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành các mục đích do chúng tôi quy định và phục vụ các mục đích phù hợp khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo luật định.
  • Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để hoàn thành các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng, và bằng kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan khi xét thấy phù hợp.
  • Dữ liệu cá nhân cần liên quan đến mục đích sử dụng và trong chừng mực cần thiết, chính xác, đầy đủ và có tính cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ thích đáng khỏi hành vi mất mát hay trộm cắp cũng như hành động truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng về các chính sách và thông lệ của mình liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi cam kết thực hiện kinh doanh theo đúng các nguyên tắc này sao cho đảm bảo rằng tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.
Lên trên
Chuyển đến thanh công cụ